Allmänna bestämmelser, ALBIF 2000, 
för leverans av järn - och stålprodukter m m


Inledning
1) Dessa bestämmelser skall utgöra en integrerad del av alla avtal rörande försäljning av varor som ingås av säljaren. Avvikande villkor som anges av köparen i beställning eller på annat sätt skall inte äga tillämpning. Ändringar i eller tillägg till dessa bestämmelser måste för att bli gällande avtalas skriftligen mellan säljare och köpare.

2) Om inte annat anges, är skriftligt anbud bindande 14 dagar från dess datering.

3) Har anbud, beställning eller beställningserkännande skett skriftligen, är överenskommelser vid sidan av avtalet bindande först då dessa skriftligen bekräftats. 


Leverans
4) Har leveransklausul avtalats, skall den tolkas i enlighet med INCOTERMS, som gällde den dag avtalet ingicks. Har ingen leveransklausul avtalats, anses leveransen ske "Ex Works".

5) Om inte annat överenskommits, har säljaren, vid leverans av varor som säljaren inte lagerför, rätt till över- eller underleverans enligt inom branschen i Sverige allmänt tillämpade kutymer för ifrågavarande varuslag.


Produktinformation m.m
6) Uppgifter i produktinformation eller prislistor är bindande endast i den utsträckning avtalet uttryckligen hänvisar till dem. Säljaren ansvarar för att varan är ägnad för särskilt ändamål endast om detta särskilt skriftligen avtalats.

7) Om inte annat överenskommits, är överlämnade prover att betrakta som typprover, och levererad varas fullständiga överensstämmelse med prov utfästes inte.


Ritningar och tekniska handlingar
8) Alla ritningar och tekniska handlingar, som ena parten överlämnar till den andra, förblir den överlämnande partens egendom och får inte av den andra parten obehörigen användas, reproduceras eller bringas till tredje mans kännedom.


Kontroll
9) Innan varan levereras, skall säljaren för sin del kontrollera att den överensstämmer med avtalet. All av köparen efter det avtalet ingicks begärd provning, kontroll och dokumentation av varan skall bekostas av köparen, om inte annat överenskommes. Att köparen efter avlämnandet skall kontrollera varan framgår av punkt 17.


Leveranstid
10) Anges leveranstid såsom viss tidrymd, räknas den från dagen då avtalet ingicks.

 
Leveransförsening
11) Finner säljaren eller köparen att han inte kan hålla avtalad tidpunkt för leverans respektive mottagande av leverans eller framstår försening som sannolik, skall han inom skälig tid lämna andra parten underrättelse därom (förseningsavisering) och därvid ange den tidpunkt då leveransen respektive mottagandet därav beräknas kunna fullgöras.

12) Beror aviserad eller inträffad försening av leverans (delleverans) på säljaren och medför förseningen enligt vad säljaren insett eller bort inse väsentlig olägenhet för köparen, får denne genom skriftligt meddelande till säljaren häva avtalet såvitt avser försenad vara. Har säljaren lämnat förseningsavisering, skall köparen utöva sin hävningsrätt inom tio dagar från mottagandet därav, annars skall i aviseringen angiven tidpunkt anses som ny avtalad leveranstidpunkt. Har ingen avisering lämnats, skall hävningsrätten utövas inom tio dagar från den avtalade leveranstidpunkten.

13) Beror aviserad eller inträffad försening av leverans (delleverans) på köparen, får 2(2) säljaren förlänga leveranstiden med tid som med hänsyn till omständigheterna är skälig. Medför förseningen enligt vad köparen insett eller bort inse väsentlig olägenhet för säljaren, får denne genom skriftligt meddelande till köparen häva avtalet såvitt avser försenad vara. Har köparen lämnat förseningsavisering, skall säljaren utöva sin hävningsrätt inom tio dagar från mottagandet därav. Har ingen avisering lämnats, skall hävningsrätten utövas inom tio dagar från den avtalade leveranstidpunkten.

14) Kan leverans inte ske vid fastställd tidpunkt och beror detta på köparen, är denne ändå skyldig att erlägga betalning som om leverans skett. Säljaren skall ombesörja lagring av varan på köparens risk och bekostnad. På begäran av köparen skall säljaren försäkra varan på köparens bekostnad.

15) Om försenad vara står i sådant sammanhang med redan levererad vara, eller vara som skall levereras senare, att det skulle medföra väsentlig olägenhet för den hävningsberättigade parten att delvis stå kvar vid köpet, får denne häva avtalet i dess helhet.

16) Vid försening av leverans skall skadestånd eller vite utges av den part som orsakat förseningen endast i den omfattning parterna skriftligen överenskommit. Denna begränsning gäller dock inte för part som gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.


Reklamation 

17) När varan avlämnats skall köparen undersöka den i enlighet med god affärssed. Fel i varan skall reklameras skriftligen med specificerad uppgift om felets art och omfattning. Reklamation skall ske inom skälig tid efter det köparen märkt eller bort märka felet. Säljarens ansvar begränsas till att avse fel som reklameras enligt ovan inom ett år från leveransen. Fel i varan orsakat av skada under transport som utförts av självständig transportör skall reklameras till transportören enligt de för transporten gällande bestämmelserna samt, om skadan inträffat under tid då säljaren burit risken för varan, även till säljaren enligt föregående stycke. Vad ovan föreskrivits om fel i varan skall i tillämpliga delar gälla vid kvantitetsbrist. 


Påföljder vid fel eller kvantitetsbrist
18) Om det i levererad vara finns fel för vilket säljaren ansvarar och detta reklamerats enligt punkt 17, är säljaren skyldig att på egen bekostnad och med den skyndsamhet som påkallas av omständigheterna i eget val men efter samråd med köparen antingen avhjälpa felet (t ex genom reparation eller omarbetning), göra prisavdrag som svarar mot felet eller leverera ny felfri vara i utbyte mot den felaktiga. Säljaren svarar därvid för erforderliga transportkostnader men däremot inte för eventuella demonterings- och monteringskostnader eller bearbetningskostnader, om inte annat överenskommits. Om säljaren underlåter att fullgöra sina skyldigheter enligt första stycket ovan, får köparen - efter skriftlig underrättelse till säljaren men utan dennes medgivande - själv avhjälpa felet med skyldighet för säljaren att ersätta köparens försvarliga kostnader eller, om avhjälpande inte är möjligt och felet är väsentligt, häva avtalet såvitt avser felaktig vara. Om felaktig vara står i sådant sammanhang med redan levererad vara eller vara som skall levereras senare, att det skulle medföra väsentlig olägenhet för köparen att delvis stå kvar vid köpet, får köparen häva avtalet i dess helhet. Inga andra påföljder än de som häri eller i avtalet uttryckligen angivits kan göras gällande vid fel i varan. Säljaren är inte skyldig att svara för direkta eller indirekta skador eller förluster till följd av fel i varan. Denna begränsning av säljarens ansvar gäller dock inte om säljaren gjort sig skyldig till grov vårdslöshet. Vad ovan föreskrivits om fel i varan skall i tillämpliga delar gälla vid kvantitetsbrist


Befrielsegrunder (force majeure)
19) Säljaren och köparen får inte gentemot varandra åberopa underlåtenhet att fullgöra avtalet, om dess fullgörande väsentligen försvåras till följd av arbetskonflikt eller varje omständighet utanför partens kontroll som inte kunde förutses då avtalet ingicks såsom krig, mobilisering, politiska oroligheter, 3(3) statsingripanden av olika slag, valutarestriktioner, eldsvåda, naturhändelse, kraftbrist, trafikrubbningar, omfattande driftsstörningar eller väsentliga kassationer hos parten samt bristande prestationer från underleverantörer på grund av omständighet som avses i denna punkt. Har part inte utan dröjsmål skriftligen underrättat andra parten om att sådan omständighet inträffat, får han inte åberopa denna såsom befrielsegrund. Medför omständighet som avses i denna punkt att avtalet inte kan fullgöras inom skälig tid, får endera parten skriftligen häva avtalet till den del dess fullgörande uteblivit. Därest köparen i sådant fall häver avtalet, har säljaren rätt till ersättning för de kostnader som han dittills haft för leveransens fullgörande; dock inte för det som han kan tillgodogöra sig i sin rörelse.


Intrång i tredje mans rätt
20) Vid leverans efter ritningar, modeller eller andra förebilder som tillhandahålles av köparen eller efter analysföreskrifter eller beskrivningar som lämnas av denne, skall köparen hålla säljaren skadeslös för eventuellt intrång i tredje mans rätt, såsom patent, mönster eller varumärke. Verktyg och modeller

21) Reparation av köparen tillhöriga, hos säljaren befintliga verktyg och modeller på grund av förslitning eller orsaker som inte är hänförliga till säljaren, skall bekostas av köparen. Säljaren svarar för förvaring av sådana verktyg och modeller under den avtalade leveranstiden. I de fall dessa finns kvar hos säljaren efter leveranstiden, skall säljaren förvara dem på köparens bekostnad, om inte annat överenskommits. All förvaring sker på köparens risk. Sedan tre år förflutit efter verkställd leverans får säljaren - efter skriftlig underrättelse till köparen - utrangera eller återsända sådana verktyg och modeller, om inte annat överenskommits. Transport av sådana verktyg och modeller sker på köparens risk och bekostnad. Med verktyg och modeller jämställes annan för tillverkningen erforderlig utrustning, som tillhör köparen.


Avbeställning
22) Köparen får inte utan säljarens medgivande avbeställa avtalade leveranser.


Äganderättsförbehåll
23) Säljaren förbehåller sig äganderätten till levererade varor tills dessa blivit fullt betalda.


Betalning
24) Betalar köparen inte i rätt tid har säljaren rätt till dröjsmålsränta från förfallodagen enligt lag.


Tillämplig rätt
25) Svensk lag skall tillämpas, dock med undantag av privaträttsliga lagvalsregler och lagen (1987:822) om internationella köp.


Tvister
26) Eventuella tvister skall avgöras genom skiljedom i Sverige enligt gällande lag om skiljeförfarande. Part får dock inför allmän domstol föra talan om utbetalning av ostridiga, enligt avtalet förfallna belopp. Antagna 1999-11-16 av Bruksindustriföreningens styrelse

Stålgross

Ledande inom platta, varmvalsade plåtprodukter till svensk industri.

Tel. 036-300 200
info@stalgross.se

Kontor
Tuvullsvägen 5
554 75 JÖNKÖPING

Lager
Hammarsmedsgatan 24
542 35 MARIESTAD